Zpracování žádosti o dotaci je stěžejní částí přípravné fáze projektu. Její složitost se může výrazně lišit podle typu a rozsahu projektu i zvoleného dotačního titulu a jeho požadavků. Proto je zpracování žádosti komplexním úkolem, na kterém se často musí podílet větší skupina specialistů na konkrétní oblasti. Plánování projektu a příprava žádosti zahrnuje zejména tyto činnosti:

Tvorba konsorcia

Pomáháme klientům s nalezením nejvhodnějších partnerů a jejich zapojením do projektového konsorcia. Složení konsorcia může silně ovlivnit jak hodnocení projektu, tak jeho praktickou realizaci. Proto by výběr partnerů neměl být podceňován. V úvahu je potřeba vzít řadu aspektů, jako je požadované profesní zaměření, typ a velikost partnerské organizace, infrastruktura, geografické umístění, dostupnost lidských a finančních zdrojů pro realizaci projektu a samozřejmě také dobré zkušenosti z předchozí spolupráce.

Harmonogram projektu

Poměrně často se stává, že nerealistický (obvykle příloš optimistický) harmonogram negativně ovlivňuje realizaci projektu, dochází ke zpožděním a významným problémům v cash-flow příjemce dotace. Naším cílem je předejít podobným situacím zohledněním všech možných technických a administrativních rizik projektu a vytvořit realistický harmonogram projektu a všech jeho aktivit s dostatečnými časovými rezervami zejména na krirické cestě.

Rozpočtování

Na základě našich zkušeností a informací poskytnutých partnery projektu jsme schopni vytvořit vyvážený a dobře navržený rozpočet projektu. Samozřejmostí je ověření uznatelnosti všech požadovaných projektových nákladů, protože respektování pravidel příslušného programu a související legislativy je jednou ze základních podmínek přijatelnosti projektu.

Zpracování projektového rámce a žádosti o dotaci

Počáteční nápad je pro potřeby žádosti o dotaci rozpracovat do podoby přehledného dokumentu srozumitelného a atraktivního pro hodnotitele. Obvykle zahrnuje zdůvodnění projektu, popis dotčených problémů a vybraného přístupu k jejich řešení včetně detailního popisu zvolených technologií a projektových aktivit. Žádost je založena na informacích získaných od různého počtu spolupracujících specialistů v týmu žadatele i mimo něj, které jsou sjednoceny do finálního dokumentu připraveného k odevdzání.

Některé typy projektů vyžadují v přípravné fázi zpracování specifických studií či analýz, které jsou obvykle samostatnou přílohou žádosti o dotaci a jsou velmi významně zohledňovány při hodnocení projektu. Měla by jim proto vždy být věnována maximální pozornost. Nabízíme kompletní zpracování Studií proveditelnosti, Cost - benefit analýz (analýzy nákladů a přínosů), marketingových studií (včetně průzkumů) i posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). 

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.